Program

Otwarta sesja popularno-naukowa


Prof. Anton Zeilinger

Austriacki fizyk, przewodniczący Austriackiej Akademii Nauk, starszy naukowiec w Instytucie Optyki i Informacji Kwantowej. Anton Zeilinger ukończył studia na Uniwersytecie Wiedeńskim, tam również ukończył w 1971 roku studia doktoranckie, a następnie habilitował się w 1979 roku na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu. Zainteresowania naukowe prof. Zeilingera skupione są wokół podstawowych zjawisk w mechanice kwantowej, ich eksperymentalnej weryfikacji oraz zastosowaniu w informatyce kwantowej. Wspólnie z D. Greenbergerem i M. Hornem w 1989 roku wykazali wysoce nieklasyczne właściwości stanu splątanego tworzonego przez przynajmniej trzy układy kwantowe (nazwanego stanem GHZ od nazwisk odkrywców). Grupa prof. Zeilingera jako pierwsza zrealizowała eksperymentalnie korelację GHZ, wiele protokołów informatyki kwantowej, m.in. supergęste kodowanie, kwantową teleportację kubitu oraz zaobserwowała interferencję fulerenów. Profesor jest współautorem wielu książek i ponad pięciuset publikacji, w tym wielu w prestiżowych czasopismach Nature i Science, cytowanych blisko trzydzieści tysięcy razy. Wielokrotnie nagradzany, w tym: Medalem Izaaka Newtona (2008), Nagrodą Fundacji Wolfa (2010), jest również laureatem grantu ERC Advanced Grant (2008).
Zadanie finansowane w ramach umowy 942/1/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.