Atrakcje

Zwiedzanie laboratoriów

Bezpośrednio przed rozpoczęciem i po zakończeniu Zjazdu Fizyków Polskich zapraszamy chętnych uczestników na wycieczki do wrocławskich laboratoriów fizycznych.
Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się na konkretne wycieczki za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres Zjazdu: 44zfp@pwr.edu.pl.
W miarę możliwości prosimy o zgłoszenie w terminie do piątku 8 września (na wycieczki niedzielne) lub do środy 13 września (na wycieczki piątkowe).

Lista wycieczek

Laboratoria Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

15.09.2017 (piątek)

Godzina rozpoczęcia15:30
Czas trwania2h

W Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu uzyskiwane są najniższe temperatury w Polsce. Podczas wizyty w Laboratorium Fizyki Niskich Temperatur zostanie przedstawiona technika schładzania materii skondensowanej do temperatur zbliżonych do zera absolutnego (0 K = -273.15 OC). Unikatowe w skali międzynarodowej stanowiska badawcze pozwalają na pomiary własności fizycznych nie tylko w ekstremalnie niskich temperaturach (0.008 K), ale również w silnych polach magnetycznych (16 T). Uczestnicy wycieczki będą mogli wziąć udział w przeprowadzanych eksperymentach naukowych.

Laboratoria Katedry Optyki i Fotoniki PWr

10.09.2017 (niedziela)

Godzina rozpoczęcia17:30

Program wycieczki obejmuje zwiedzanie następujących laboratoriów naukowych :
Laboratorium Manipulatorów Optycznych, Laboratorium Optyki Światłowodów, a także Laboratoriów Dydaktycznych Optometrii.

Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur w Katedrze Fizyki Doświadczalnej PWr

10.09.2017 (niedziela)

Godzina rozpoczęcia17:30

LOSN prowadzi badania kwantowych struktur, przede wszystkim półprzewodnikowych, o potencjalnych zastosowaniach w telekomunikacji światłowodowej oraz superczułej detekcji gazów resztkowych dla bezpieczeństwa, ochrony środowiska, oraz biomedycyny. Pomiary emisyjne: luminescencji i pobudzania luminescencji oraz absorpcyjne (wykonywane również dzięki zastosowaniu optycznej spektroskopii modulacyjnej), przeprowadzane są w zakresie 0.2-16 um. W zakresie podczerwieni – także z wykorzystaniem spektroskopii fourierowskiej. Ponadto, prowadzone są badania ultraszybkich procesów optycznych z pomocą układu do rozdzielczej w czasie spektroskopii oraz spektroskopii korelacyjnej do analizy procesów emisji pojedynczych fotonów do zastosowań w kwantowej kryptografii. Badania prowadzone są także dla pojedynczych kropek kwantowych zarówno epitaksjalnych jak i otrzymywanych we własnym zakresie w pracowni technologii i funkcjonalizacji nanostruktur.

(więcej na www.osn.pwr.edu.pl)

Laboratoria Katedry Inżynierii Biomedycznej PWr

15.09.2017 (piątek)

Godzina rozpoczęcia15:30

W Laboratoriach Katedry Inżynierii Biomedycznej prowadzone są prace badawcze, w których różne metody fizyczne i chemiczne wykorzystywane są w badaniach biomateriałów, materiałów biologicznych i procesów zachodzących w żywych organizmach. Prowadzone są badania mikroskopowe i w nanoskali (AFM). Badania termowizyjne. Opracowywane i testowane są metod biofizyczne i fizykochemiczne do charakteryzacji agregatów supramolekularnych. Zaawansowane metody obrazowania wykorzystywane są do modelowania procesów zachodzących w oku. Analiza sygnałów stosowana jest do badania zmian hemodynamiki mózgu czy postawy ciała. Zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z prowadzonymi badania z zakresu szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej.

Będzie można zapoznać się z badaniami z dziedziny biofizyki makroagregatów i celowanych nośników leków (pom. 02 w bud. D1, z badaniami AFM kwasów nukleinowych (pom. 0016 w bud. D1) i badaniami nad cytostatykami w macierzystych komórkach rakowych za pomocą mikroskopii konfokalnej (pom. 04 w bud. D1), a także badaniami nad pozyskiwaniem i analizą sygnałów hemodynamicznych mózgu (pom. 61 w bud. A1).

Laboratorium EC STM (Elektrochemiczny skaningowy mikroskop tunelowy) w Instytucie Fizyki Doświadczalnej UWr

15.09.2017 (piątek)

Godzina rozpoczęcia15:30

Laboratorium Elektrochemicznego Skaningowego Mikroskopu Tunelowego (EC-STM) działa w Instytucie Fizyki Doświadczalnej od 2013 (www.sli.ifd.uni.wroc.pl). Przy zastosowaniu mikroskopu EC-STM oraz cyklicznej woltamperometrii (CV) badane są układy fazowe ciecz-ciało stałe. Mikroskop umożliwia obrazowanie powierzchni monokrystalicznych elektrod w roztworach z rozdzielczością atomową. Podczas wizyty przedstawione zostanie wyposażenie laboratorium oraz pokazane zostaną przykładowe wyniki badań otrzymane dla czystych oraz pokrytych różnymi adsorbatami powierzchni.

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe

15.09.2017 (piątek)

Godzina rozpoczęcia15:30

Zwiedzanie serwerowni Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego, w których znajduje się klaster obliczeniowy Bem, będący obecnie 274 komputerem na świecie.

Zadanie finansowane w ramach umowy 942/1/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.